Senyai Thai

Senyai Thai, Shop F08/335 Ballarto Road, Carrum Downs VIC 3201